ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਅਤੇ DMCA ਨੀਤੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਨੇ 1998 ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ DMCA ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। DMCA ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 512 ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਇੱਕ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ DMCA ਸੂਚਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ copyrightagent@senior.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ DMCA ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ):

 • ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਸਤਖਤ;
 • ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;
 • ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ;
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 17 USC § 512(f) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ;
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ।

ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ.
Attn: ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ
2 ਮੈਕਲਾਰੇਨ, ਸੂਟ ਬੀ
ਇਰਵਿਨ, CA 92618

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ DMCA ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ DMCA ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ DMCA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. DMCA ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੈਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ DMCA ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ copyrightagent@senior.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 17 USC §512(g)(3) ਦੇਖੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ:

 • ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਖਤ;
 • ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ;
 • ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅਤੇ
 • ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੇ 17 USC § 512(c)(3), ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ.
Attn: ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ
2 ਮੈਕਲਾਰੇਨ, ਸੂਟ ਬੀ
ਇਰਵਿਨ, CA 92618

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 10 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ DMCA ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਦੇਖੇਗਾ?

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ Lumen 'ਤੇ ਹਰੇਕ DMCA ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ-ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. DMCA ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਪੂਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਲੌਗ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ DMCA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਲੌਗ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ DMCA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਧ ਪੇਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ @ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਐਕਸਚੇਂਜ Inc..com

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:

 • ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦਾ URL
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਮ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਵਰਤੋ)
 • ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
 • ਕੰਪਨੀ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ (ਵਿਕਲਪਿਕ)
 • ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ. ਪੇਟੈਂਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੌਗ ਲੇਖ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਸੀਨੀਅਰ.com
SeniorNews.com
ਬਾਥਰੂਮ-ਸੁਰੱਖਿਆ.com
FallPrevention.biz
MobilitySenior.com
OrganizationGarage.com
SecuritySafes.biz
SmartSoleSenior.com
SeniorMart.com
Meducare.com
MySmartActivate.com