ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ MobilitySenior.com ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ

ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ MobilitySenior.com ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:

  1. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।
  2. ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  3. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ MobilitySenior.com ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।
  4. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ MobilitySenior.com ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
  5. ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  6. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MobilitySenior.com ਦੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
  7. ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
  8. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕੋ।
  9. ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
  10. ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।